من کوچولو

برای نازی جون

[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 16:38 ] [ من کوچیکه ] [ ]

خداحافظی

من از این ادرس رفتم بازم مینویسم اما یه جای دیگه همتونم میخونم

حالم خوبه چیزیم نیست مشکل جدیدی نیست فقط هوا emoji0002امروز یکم گرفته تاریک و ابریه نمیدونم چرا بغضش نمی ترکه 落鸟0010


[ دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 ] [ 14:41 ] [ من کوچیکه ] [ ]